Obchodní podmínky

Všeobecné a obchodní podmínky a reklamační řád prodeje vstupenek na kulturní a jiné akce společnosti Salsa Live, z.s. se sídlem Baarova 1160/17, Ostrava 70900

Podmínky prodeje vstupenek na festivalových pokladnách v době konání Festivalu

Vstupenky lze zakoupit v hotovosti na festivalových pokladnách ve dny konání Festivalu. Počet vstupenek na jednotlivé kulturní akce na Festivalu je omezen kapacitou míst k sezení či stání.

 

Podmínky prodeje vstupenek přes internet

Vstupenky na kulturní akce pořádané na Festivalu lze zakoupit na webových stránkách provozovaných Spolkem www.salsalive.info.

Smlouva o koupi vstupenky přes internet je uzavřena kliknutím na tlačítko „Dokončit“, poté co Návštěvník odsouhlasí, že se seznámil s těmito VOP a prohlásí, že souhlasí se zpracováním osobních údajů.

 

Po uzavření kupní smlouvy, není Návštěvník oprávněn objednávku jakkoli měnit ani ji zrušit (tj. vrátit vstupenky), vyjma případů uvedených níže.

Při online platbě je Návštěvníkovi obratem zaslána na jím uvedenou emailovou adresu elektronická vstupenka nebo elektronická akreditace.

Platbu bankovním převodem je nutné provést nejpozději do 14 dnů od uzavření smlouvy, tj. ode dne kdy Návštěvník kliknul na tlačítko Dokončit, jinak se smlouva od počátku ruší. Pokud Návštěvník i přesto uhradí cenu vstupenky později, bude mu platba vrácena na účet, ze kterého cenu vstupenky uhradil, pokud se se Spolkem nedohodne jinak.

 

Po připsání platby bankovním převodem na účet Spolku, je Návštěvníkovi obratem zaslána na jím uvedenou emailovou adresu elektronická vstupenka nebo elektronická akreditace. Platbu bankovním převodem není možné provést méně než 3 dny přede dnem zahájení Festivalu.

Při online platbě si Návštěvník musí vytisknout zaslanou elektronickou vstupenku či elektronickou akreditaci. Vytištěná elektronická vstupenka či elektronická akreditace musí být Návštěvníkem v den konání kulturní akce, na kterou si vstupenku zakoupil, vyměněna na festivalové pokladně za festivalový náramek dle typu zakoupené vstupenky. Festivalový náramek je Návštěvníkovi připevněn kolem zápěstí a je nepřenosný.

Návštěvník je oprávněn zažádat Spolek o vystavení řádného daňového dokladu prostřednictvím emailové adresy info@www.salsalive.info.

 

Odstoupení od smlouvy o koupi vstupenek Návštěvníkem – spotřebitelem

Spolek nabízí na webových stránkách www.salsalive.info pouze datované vstupenky, tzn. vstupenky na konkrétní představení. Ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Návštěvník není oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi datovaných vstupenek, a to ani v případě uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku. Při koupi vstupenek na konkrétní představení na Festivalu, tak není Návštěvník oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

Změna ze strany Návštěvníka

Žádost o výměnu (změnu termínu) již zaplacené vstupenky musí být učiněna prostřednictvím emailu na adrese: info@salsalive.eu. Návštěvník nemá na výměnu vstupenky právní nárok. Případná dohoda o změně data je uzavřena na základě písemného potvrzení Spolku zaslaného na emailovou adresu Návštěvníka.

 

Vyšší moc

Spolek si vyhrazuje právo zrušit jakoukoliv kulturní akci na Festivalu v případě událostí způsobených vyšší mocí či nepředvídatelnými událostmi, které jej k tomu donutí, např. nemoc, požár, havárie vody, nemožnost přístupu, epidemie, rozhodnutí úřadů atd. V takovém případě zvolí Návštěvník buď možnost vrácení kupní ceny zakoupené vstupenky v hotovosti nebo na účet nebo Spolek nabídne Návštěvníkovi výměnu vstupenky za vstupenku na jinou kulturní akci na Festivalu. Případný cenový rozdíl bude mezi stranami vypořádán.

 

Odpovědnost

Spolek nenese odpovědnost za škodu způsobenou krádeží na věcech vnesených, které nebyly uloženy v šatně sloužící tomuto účelu.

Každý Návštěvník nese odpovědnost za újmu, kterou způsobí třetím osobám a odpovědnost za škodu na majetku způsobenou Spolku i třetím osobám během návštěvy na Festivalu.

 

Reklamace

Zakoupená vstupenka se nevrací a nevyměňuje, není-li výše uvedeno jinak. Při koupi vstupenky přes internet si v případě ztráty nebo zničení elektronické vstupenky nebo elektronické akreditace ve formátu pdf. může Návštěvník vytisknout elektronickou vstupenku či elektronickou akreditaci znovu. Po výměně elektronické vstupenky či elektronické akreditace za festivalový náramek platí, že v případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení festivalového náramku nebude tento nahrazován novým a Návštěvníkovi nebude poskytnuta náhrada.

Návštěvník má zejména právo vytknout Spolku vady množství dodaných vstupenek oproti objednávce Návštěvníka.

Reklamace plnění poskytovaného Spolkem musí být podána elektronicky na email: info@salsalive.eu. Doporučujeme, aby Návštěvník vhodným způsobem doložil existenci a obsah smluvního vztahu (např. poskytnutím vstupenky, objednávky, potvrzení o objednávce, atd.).

Spolek nebo jí pověřená osoba rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se Spolek s Návštěvníkem na lhůtě delší.

 

Ochrana osobních údajů

Spolek v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „ZOOU“), zpracovává osobní údaje Návštěvníků, kteří poskytli tyto údaje při koupi vstupenek v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo pro účely plnění smlouvy, jejíž stranou je Návštěvník, nebo pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy uskutečněné na návrh Návštěvníka. Osobní údaje jsou zpracovávány bez souhlasu subjektu údajů dle § 5 odst. 2 písm. b) ZOOU.

Správcem i zpracovatelem osobních údajů je Spolek. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě. Poskytnutí osobní údajů je dobrovolné.

Spolek tímto Návštěvníky informuje o jejich právu přístupu k osobním údajům, právu na opravu osobních údajů, jakož i o dalších právech stanovených v § 21 ZOOU, zejména zjistí-li nebo domnívá-li se Návštěvník, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Návštěvníka nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména blokováním, provedením opravy, doplnění nebo likvidace osobních údajů.

 

Další práva a povinnosti

Spolek není ve vztahu ke Návštěvníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

Mimosoudní vyřizování stížností Návštěvníků zajišťuje Spolek prostřednictvím elektronické adresy: info@www.salsalive.info. Informaci o vyřízení stížnosti Návštěvníka zašle Spolek na elektronickou adresu Návštěvníka.

 

Spory

Tyto VOP podléhají jak co do výkladu, tak co do použití českému právu. Nedojde-li se ke smírnému řešení, jsou k řešení sporu příslušné soudy České republiky.

 

Kontaktní údaje :

 

Salsa Live, z.s.

Baarova 1160/17

709 00 Ostrava

info@salsalive.eu

www.salsalive.info

Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 1.10.2017

Kontakt

V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte přes formulář nebo sociální sítě.

Novinky

xxx

Zakupte si vstupenky

Rezervujte si místa, než bude pozdě

Sledujte nás

Copyright © 2018 Salsa Live z.s. | Powered by Vojtech Rajdus